Notices

Thông báo kiểm tra hệ thống phía ngân hàng Việt Nam / 베트남 현지 시스템 점검 안내

• Thời gian : 11:00 tối 11/7(thứ 5) ~ 1:00 sáng 12/7 (thứ 6) 


• Lý do : Bảo trì và kiểm tra hệ thống bên phía ngân hàng Việt Nam 


----------------------------------------------------


• 점검시간 : 7월 11 (목오후 11:00 ~ 7월 12일 (금) 1:00 까지


• 점검사유 : Cross 시스템 개선

Top