Notices

Thông báo kiểm tra hệ thống phía ngân hàng Việt Nam / 베트남 서비스 점검 안내

• Thời gian bảo trì : 7:00h tối 18/11 (thứ2) +>10:00 sáng 19/11 (thứ 3)


• Lý do : Bảo trì hệ thống Cross
• 점검시간 : 11월 18일 (월) 오후 7:00 ~ 11월 18일 (화) 오전 10:00


• 점검사유 : 서비스 개선


Top