Notices

Thông báo thay đổi dịch vụ chuyển tiền Hàn- Việt / 베트남 실시간송금 대상금액 변경 안내

Chúng tôi xin thông báo thay đổi về dịch vụ như sau.

- Các giao dịch dưới 30 triệu VND sẽ được xử lý trực tiếp (trong 10 phút)

* Giao dịch trên 30 triệu VND sẽ được xử lý từ 11:30 sáng~ 7:30 tối các ngày trong tuần, trừ cuối tuần và ngày nghỉ.


베트남 실시간송금 서비스 대상금액이 아래와 같이 변동되었음을 알려드립니다.

- 3천만 베트남동(VND) 이하 송금건에 대해 실시간 (송금신청 후 10분 이내) 처리

 *3천만 VND를 초과하는 송금건은 베트남 현지 공휴일 및 주말을 제외한 평일 오전11시30분 - 오후7시(한국시간) 사이에 순차적으로 처리됩니다.

감사합니다.

Top