Notices

Chúng tôi xin thông báo thời gian làm việc của Trung tâm Hỗ trợ khách hàng và thời gian xử lý giao dịch như sau.

Xin chào, chúng tôi là Dịch vụ chuyển tiền quốc tế CROSS.


Chúng tôi xin thông báo thời gian làm việc của Trung tâm Hỗ trợ khách hàng và thời gian xử lý giao dịch như sau.


           Trung tâm Hỗ trợ khách hàng

Ngày

Thời gian hoạt động

04.02(thứ 2)

Hoạt động bình thường

05.02(thứ 3)

Ngày nghỉ

06.02( thứ 4)

Hoạt động bình thườngTHỜI GIAN XỬ LÝ GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN HÀN- VIỆT


*Giao dịch đăng ký chuyển tiền vào ngày 01.02 (thứ 6) sẽ được xử lý vào ngày 11.02(thứ 2).


Ngày

Thời gian xử lý giao dịch

04.02(thứ 2)

Ngày nghỉ

05.02(thứ 3)

Ngày nghỉ

06.02( thứ 4)

Ngày nghỉ

Top